31 July 2019

Pernyataan Masalah

2. Menulis pernyataan masalah dengan jelas dan tepat.
1. Menulis pernyataan masalah tetapi tidak jelas dan tidak tepat.
0. Tidak menulis pernyataan masalah.

30 July 2019

Objektif

2. Menulis objektif yang spesifik, releven dan boleh dicapai bersesuaian dengan tema.
1. Menulis objektif yang bersesuaian dengan tema tetapi tidak jelas.
0. Tidak menulis objektif.

29 July 2019

Skop

2. Menulis cakupan dan batasan hasil projek dengan jelas.
1. Menulis cakupan dan batasan hasil projek tetapi tidak jelas.
0. Tidak menulis cakupan dan batasan hasil projek

28 July 2019

Kumpulan Sasar

1. Menyatakan kumpulan sasar.
0. Tidak menyatakan kumpulan sasar.

27 July 2019

Menilai Sistem Sedia Ada

1. Menyatakan fungsi sistem sedia ada dan kekuataan serta kelemahannya.
1. Memberi jusfikasi perlunya sistem baharu.
1. Menamakan sistem yang dibangunkan dengan nama yang sesuai.
0. Tidak menyatakan penilaian sistem sedia ada.

26 July 2019

Tempoh Projek

2. Menyediakan jadual pelaksanaan projek yang jelas untuk menunjukkan fasa dan tempoh.
1. Menyediakan jadual pelaksanaan projek.
0. Tidak menyediakan jadual pelaksanaan projek.

25 July 2019

Algoritma

1. Menggunakan simbol carta alir dan anak panah yang tepat atau menulis pseudokod dengan inden/nombor untuk prosedur tertentu.
0. Tidak menulis pseudokod atau tidak melukis carta alir dengan lengkap
----------------------------------------------
1. Menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat.
0. Tidak menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat.
----------------------------------------------
1. Menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat.
0. Tidak menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat.

24 July 2019

Gambarajah Perhubungan Entiti (ERD)

2. Menyenaraikan semua entiti dan menghasilkan ERD.
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua entiti dan menghasilkan ERD.
0. Tidak menyenaraikan entiti dan tidak menghasilkan ERD
-----------------------------------------
2. Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi semua entiti dalam ERD
1. Menyenaraikan atribut tetapi tidak lengkap bagi semua entiti dalam ERD/Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi sekurang-kurangnya satu entiti dalam ERD.
0. Tidak menyenaraikan atribut bagi setiap entiti.
------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi setiap entiti
1. Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi sekurang-kurangnya satu entiti.
0. Tidak menyatakan kunci primer bagi setiap entiti.
------------------------------------------
2. Melukis garisan perhubungan dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan antara semua entiti
1. Melukis garis perhubungan dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan antara sekurang-kurangnya dua entiti.
0. Tidak melukis garis perhubungan untuk menunjukkan perhubungan antara entiti.
------------------------------------------
2. Menyatakan kekardinalan antara semua entiti dengan tepat.
1. Menyatakan kekardinalan antara sekurang-kurangnya dua entiti dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kekardinalan antara entiti / Menyatakan kekardinalan antara entiti tetapi tidak tepat.

23 July 2019

Penormalan

3. Menyatakan dan memberi justifikasi kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap
2. Menyatakan kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap
1. Menyatakan kebergantungan fungsi dengan kurang tepat dan tidak lengkap
0. Tidak menyatakan kebergantungan fungsi
---------------------------------------------
3. Menerangkan penormalan data sehingga 3NF
2. Menerangkan penormalan data sehingga 2NF
1. Menerangkan penormalan data sehingga 1NF
0. Tiada penerangan berkaitan penormalan data
---------------------------------------------
3. Menghasilkan skema hubungan yang lengkap/tepat bagi semua entiti
2. Menghasilkan skema hubungan bagi sekurang-kurangnya dua entiti tetapi kurang lengkap/tepat
1. Menghasilkan skema hubungan yang kurang tepat/lengkap
0. Tidak menghasilkan skema hubungan

22 July 2019

Antara Muka Input dan Output

2. Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang konsisten, jelas, lengkap, relevan dan sesuai
1. Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang tidak konsisten, jelas, lengkap
0. Tiada lakaran reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem.
------------------------------------------
2. Melakar borang yang lengkap berdasarkan reka bentuk pangkalan data
1. Melakar borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data tetapi kurang lengkap
0. Tiada lakaran borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data
------------------------------------------
2. Melakar laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem
1. Melakar laporan berdasarkan kehendak sistem tetapi tidak lengkap
0. Tiada lakaran laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem

21 July 2019

Jadual

2. Membina semua jadual berdasarkan skema hubungan.
1. Membina sekurang-kurangnya dua  jadual berdasarkan skema hubungan.
0. Tidak membina jadual berdasarkan skema hubungan.
-----------------------------------------------------------
2. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam semua jadual.
1. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
0. Tidak menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
-----------------------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam semua jadual dengan tepat.
1. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual

20 July 2019

Borang

6. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas dan mesra pengguna.
5. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas.
4. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
3. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
2. Mencipta borang/borang-borang bagi dua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
1. Mencipta borang/borang-borang bagi sekurang-kurangnya dua medan bagi satu jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
0. Tidak mencipta borang.

19 July 2019

Query

2. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan mengikut kehendak pengguna.
1. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan tetapi tidak mengikut kehendak pengguna.
0. Tidak menghasilkan pertanyaan (query).

18 July 2019

Laporan

4. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) dan menepati kehendak pengguna dengan paparan reka letak yang kemas dan menarik.
3. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) tetapi tidak menepati kehendak pengguna.
2. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query).
1. Menghasilkan laporan tetapi tidak berdasarkan pertanyaan (query).
0 Tidak menghasilkan laporan.

17 July 2019

Mengekod

2. Menyediakan daftar (sign up) yang berfungsi
1. Menyediakan daftar (sign up) tetapi tidak berfungsi.
0. Tidak menyediakan daftar (sign up)
----------------------------------------------
2. Menyediakan log masuk (login) yang berfungsi.
1. Menyediakan log masuk (login) tetapi tidak berfungsi
0. Tidak menyediakan log masuk (login)
----------------------------------------------
2. Menyediakan kemudahan import fail data yang berfungsi.
1. Menyediakan kemudahan import fail data tetapi tidak berfungsi.
0. Tidak menyediakan kemudahan import fail data.
----------------------------------------------
2. Menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) dan import data.
1. Menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) atau import data.
0. Tidak menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) dan import data.
----------------------------------------------
1. Menyediakan capaian untuk melaksanakan query dan berfungsi.
0. Tidak menyediakan capian untuk melaksanakan pertanyaan (query).
----------------------------------------------
1. Menyediakan capaian untuk memaparkan/mencetak output dan berfungsi.
0 Tidak menyediakan capaian untuk memaparkan/mencetak output dan berfungsi

16 July 2019

Ralat Sintaks

~ Menghasilkan aturcara yang bebas ralat sintaks (2M)

~ Tidak menghasilkan aturcara yang bebas sintaks. (0M)

Ralat Logik

~ Menghasilkan aturcara yang bebas ralat logik (2M)

~ Tidak menghasilkan aturcara yang bebas ralat masa larian. (0M)

---------------------------------------------------

~ Menyediakan set data bagi tujuan uji lari yang relevan dan sesuai dengan :
   ~ Jenis data (2M)
   ~ Had atas (2M)
   ~ Had bawah (2M)

~ Menyediakan set data bagi tujuan uji lari tetapi tidak relevan dan sesuai dengan jenis data, had atas dan had bawah. (1M)

~ Tidak menyediakan set data bagi tujuan uji lari. (0M)
Ralat Masa Larian

~ Menghasilkan aturcara yang bebas ralat masa larian (2M)

~ Tidak menghasilkan aturcara yang bebas masa larian. (0M)

15 July 2019

Laporan Setiap Fasa

2. Menulis dokumentasi dalaman (komen) menggunakan gaya penulisan yang baik
1. Menulis dokumentasi dalaman (komen) tetapi tidak menggunakan gaya penulisan yang baik.
0. Tidak menulis dokumentasi dalaman (komen)
-----------------------------------------------
2. Menghasilkan pelaporan mengikut format dokumen.
1. Menghasilkan pelaporan tetapi tidak mengikut format dokumen.
0. Tidak menghasilkan pelaporan

14 July 2019

Sumber Rujukan & Penghargaan

~ Menghasilkan pelaporan mengikut format kandungan :-
   ~ Muka hadapan (1M)
   ~ Perakuan (1M)
   ~ Penghargaan (1M)
   ~ Isi Kandungan (1M)
   ~ Sumber Rujukan (1M)
   ~ Lampiran (1M)

~ Tidak menghasilkan pelaporan (0M)

13 July 2019

Keaslian dan Nilai Komersial Produk

2. Mengemukakan produk dan idea yang dibangunkan sendiri dan mempunyai nilai komersial
1. Mengemukakan produk yang diubahsuai.
0. Mengemukakan produk orang lain

12 July 2019

Kreativiti Antara Muka

2. Menghasilkan produk yang mesra pengguna dan menepati keperluan pengguna yang pelbagai
1. Menghasilkan produk yang mesra pengguna tetapi tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai
0. Tidak menghasilkan produk yang mesra pengguna dan tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai

11 July 2019

Kebolehcapaian Produk

2. Menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian secara konsisten
1. Menghasilkan prosuk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian tetapi tidak konsisten
0. Tidak menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian

10 July 2019

Manual Pengguna

2. Menyediakan manual pengguna yang lengkap, jelas dan membantu pengguna
1. Menyediakan manual pengguna tetapi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak membantu pengguna.
0. Tidak menyediakan manual pengguna

09 July 2019

Mempamerkan Nilai-Nilai Murni

2. Mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi
1. Mempamerkan sikap/keterampilan yang boleh dicontohi
0. Tidak mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi.

 

blogger templates | Make Money Online